ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – www.fasma-eshop.gr.gr

Η παρούσα ιστοσελίδα ελέγχεται από την εταιρεία με την επωνυμία «Fasma», εφεξής «η εταιρεία», που εδρεύει στα Γιαννιτσά επί της οδού Χατζηδημητρίου αριθμός 5. Οι κατωτέρω όροι αποτελούν τους όρους χρήσης βάσει των οποίων η εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της μέσω της ιστοσελίδας www.fasma-eshop.gr.
Η χρήση των υπηρεσιών αυτών προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ακόλουθων όρων από το χρήστη:

 1. Ονόματα, εικόνες, οπτικοακουστικά έργα, λογότυπα, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα, προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα κλπ, τα οποία χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο λειτουργίας της παρούσας ιστοσελίδας και αφορούν στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες αυτής, προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις περί βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία και τυχόν τρίτους δικαιούχους αυτών. Η εμφάνισή τους στην ιστοσελίδα δε θα πρέπει κατ’ ουδένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
 2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό κύριο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας (fasma-eshop.gr). Επιτρέπεται μόνο η προσωπική χρήση των στοιχείων και του περιεχομένου. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, παρά μόνο ύστερα από ρητή προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου τρίτου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
 3. Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και ανανεώνονται και τροποποιούνται διαρκώς. Η εταιρεία λαμβάνει κάθε προσήκον μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία, οι πληροφορίες και το οπτικοακουστικό υλικό που αποτελούν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Η εταιρεία δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείων και δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους.
 4. Η εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας: www.fasma-eshop.gr παρέχει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας ακριβώς όπως είναι. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή ποινικής φύσεως συμπεριλαμβανομένης της τυχόν ζημίας οποιασδήποτε φύσεως του χρήστη ή τρίτου από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία, τη χρήση της ιστοσελίδας, την αδυναμία παροχής υπηρεσιών και πληροφοριών, ή από τυχόν παράνομες πράξεις και παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής.
 5. Η χρήση της ιστοσελίδας οφείλει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζεται ή εμποδίζεται από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτήν. Ο χρήστης αναλαμβάνει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στην εταιρεία από παράνομη ή αθέμιτη ή αντίθετη εν γένει στα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου.
 6. Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει διαφημίσεις, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Η εταιρεία δε φέρει καμιά ευθύνη έναντι του χρήστη, καθώς και για οιονδήποτε τρίτο που ήθελε θεωρηθεί ότι θίγεται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην ιστοσελίδα www.fasma-eshop.gr και ως εκ τούτου δε δύναται να της καταλογισθεί καμία ευθύνη αστικής ή ποινικής φύσεως. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.
 7. Η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία της ιστοσελίδας, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.
 8. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει, διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα και καταργεί μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου ή των υπηρεσιών της ιστοσελίδας οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο με μόνη την ανακοίνωση στο www.fasma-eshop.gr και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, την δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες ή και να διακόπτει την διάθεση του περιεχομένου στο χρήστη που θεωρεί κατά την απόλυτη κρίση της ότι παραβαίνει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους ή οποιαδήποτε διάταξη της ισχύουσας Εθνικής ή Κοινοτικής νομοθεσίας και δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη αποζημίωσης έναντι του χρήστη.
 9. Η εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσής της κατά την διάρκεια παροχής των υπηρεσιών, που οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας. Ανωτέρα βία συνιστά κάθε γεγονός ανεξάρτητο από τη βούληση της εταιρείας που είναι αντικειμενικά απρόβλεπτο και δεν είναι δυνατό να προληφθεί ούτε με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης, όπως ενδεικτικά: πόλεμος, ταραχές, θεομηνίες, πυρκαγιές, εκρήξεις, πράξεις δολιοφθοράς, απεργίες, βλάβες τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, εμφάνιση ιών κλπ.
 10. Η εταιρεία μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της εταιρείας, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του browser που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Ο χρήστης της www.fasma-eshop.gr μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο διαδίκτυο κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
 11. Η επικοινωνία μεταξύ της εταιρεία και του εκάστοτε χρήστη θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω e-mails στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@fasma-eshop.grκαι μέσω ανακοινώσεων που η εταιρεία θα τοποθετεί στην εν λόγω ιστοσελίδα. Ο χρήστης συμφωνεί ότι κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των μερών θα θεωρείται ότι καλύπτει πλήρως τις εκ του νόμου προϋποθέσεις του έγγραφου τύπου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να διαγραφούν ή να τροποποιηθούν τα προσωπικά του δεδομένα από το παρεχόμενο με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο περιεχόμενο, θα πρέπει να συμπληρώσει ενυπόγραφη σχετική δήλωση κατά τις υποδείξεις της εταιρείας που θα δοθούν μέσω της ανωτέρω επικοινωνίας. Η εταιρεία παρέχει τις παρούσες υπηρεσίες τηρώντας την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει και θα ισχύει σε κάθε περίπτωση και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων διαδικτυακών τόπων τρίτων φορέων που ενδέχεται να συνδέονται με την ιστοσελίδα.
 12. Η επίσκεψη και χρήση του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.
 13. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και του χρήστη της ιστοσελίδας και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Οποιαδήποτε τροποποίηση των ανωτέρω όρων δύναται να επέλθει μονομερώς από την εταιρεία, με μόνη την έγγραφη ενσωμάτωσή της στο παρόν, χωρίς την ανάγκη τυχόν προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης του χρήστη. Ο χρήστης παρακαλείται όπως ελέγχει τους παρόντες όρους για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συνεπάγεται και αποδοχή των τυχόν αλλαγών.

 

Καλάθι αγορών
elGreek